Podpora sklada Active Citizen Fund v Sloveniji

 

22. 12. 2022

Program Active Citizens Fund v Sloveniji je namenjen krepitvi nevladnih organizacij, spodbujanju aktivnega državljanstva in opolnomočenju ranljivih skupin, program pa poseben poudarek namenja tudi dolgoročnemu trajnostnemu razvoju in krepitvi nevladnega sektorja. Sklad je financiran s strani Norveškega in EGP finančnega mehanizma 2014–2021.

Sredstva sklada so razdeljena v okviru javnih razpisov, na katerih je bil inštitut Danes je nov dan uspešen 6-krat. Kot prijavitelj smo pridobili sredstva za velik projekt, hitri odziv in institucionalno podporo, kot partner pa še za dodaten velik projekt, mali projekt in hitri odziv.

Active Citizens Fund

 

Velik projekt: Tvoja občina: odprta in transparentna lokalna uprava

Trajanje projekta: 1. 10. 2020 do 31. 12. 2022

Višina podpore: 118 500,00 EUR

Višina sredstev, ki jih je prejel Danes je nov dan: 74 830,00 EUR

Partnerji:

Cilji projekta:

 • okrepitev watchdog vloge NVO, medijev in neodvisnih novinarjev ter splošne javnosti,
 • krepitev zagovorniške vloge NVO,
 • izboljšanje transparentnosti in odprtosti lokalne samouprave,
 • povečanje participacije občanov in občank v lokalni demokraciji.

Projekt se ukvarja z odpiranjem občinskih podatkov in večanjem transparentnosti občinskega delovanja. Mnoge občine podatkov, ki so nujni za spremljanje dela izvoljenih predstavnikov (npr. poimenski rezultati glasovanj), ne objavljajo. Na drugi strani so informacije, ki so objavljene, pogosto prikazane na uporabniku neprijazen in neintuitiven način – največkrat v nekontekstualiziranih in strojno neberljivih datotekah, po katerih ni mogoče iskati. Zakopani občinski podatki odvračajo občane od spremljanja demokratičnega procesa, za velikokrat kadrovsko in finančno podhranjene lokalne NVO in medije pa večajo stroške nadzora nad delom občine.

Projektni konzorcij s projektom naslavlja občane, lokalne NVO in medije ter občine. S pripravo Lestvice transparentnosti slovenskih občin bomo občane, NVO in medije opolnomočili za z dokazi podprto zagovorništvo in poročanje glede transparentnosti lokalne demokracije, z namestitvijo občinskega Parlametra (platforme za spremljanje dela izvoljenih predstavnikov) v 4 pilotnih občinah pa bomo občanom, lokalnim NVO in medijem omogočili boljši vpogled v lokalno demokracijo. Z delavnicami bomo dodatno opolnomočili lokalne NVO za izvajanje zagovorniških aktivnostih, lokalne medije pa v vlogi nadzornikov. Občine bomo rangirali in izrabili tekmovalnost med njimi, obenem pa jih bomo podprli s pripravo priročnika Odprta, transparentna in vključujoča občina, ki bo vseboval dobre prakse in že pripravljene rešitve za večanje transparentnosti.

Rezultati:

 • izdelava primerjalne analize transparentnosti slovenskih občin,
 • priprava priporočil občinam za večjo transparentnost,
 • prilagoditev Parlametra za občinske svete in inštalacija občinskega Parlametra v 4 testnih občinah,
 • izvedena izobraževanja za NVO in novinarje,
 • izvedene zagovorniške kampanje.

Aktivnosti:

 • razvoj metodologije rangiranja odprtosti in transparentnosti občin,
 • priprava in komunikacija Lestvice transparentnosti slovenskih občin,
 • vzpostavitev 4 pilotnih občinskih Parlametrov in njihovo upravljanje ter raba z lokalnimi partnerji,
 • komunikacijska in osveščevalna medijska kampanja,
 • partnerstva z lokalnimi NVO in mediji v zagovorniških kampanjah,
 • javni posveti,
 • priprava in diseminacija priročnika Odprta, transparentna in vključujoča občina.

Kontaktna oseba: Maja Cimerman (maja@djnd.si)

Poročilo o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih

Lestvica transparentnosti: odprtost in transparentnost slovenskih občin

Na podlagi metodologije, ki smo jo razvili v okviru projekta, smo opravili analizo transparentnosti in odprtosti slovenskih občin. V njej smo z 80 kazalniki ocenili vseh 212 slovenskih občin, pri čemer smo pregledovali vsebine in podatke za leto 2020.

Zaključki analize kažejo zaskrbljujočo sliko. Večina občin pri odpiranju svojega delovanja ni proaktivna, temveč zgolj sledi zastarelim praksam in nizkim zakonskim standardom. Tudi kadar so podatki na spletnih mestih objavljeni, so pogosto skriti v zapletene labirinte hiperpovezav ali pa na voljo le v več sto strani dolgih in zapletenih dokumentih. Kar 95 % občin pri pregledu vsebin ni doseglo niti polovice od 100 možnih točk, tudi najvišje ocenjena občina pa je dosegla le 67,2 točke. Občine tako v veliki meri ne omogočajo ustrezne participacije ali informiranja občank in občanov.

Rezultate analize si lahko ogledate na spletnem mestu Lestvica transparentnosti. Na voljo so vam podatki za posamezno občino, hkrati pa lahko te primerjate tudi z vsemi občinami ali pa tistimi, ki imajo podobno število prebivalcev oziroma višino proračuna. Poleg tega pa smo pripravili tudi pogled na širšo sliko stanja odprtosti in transparentnosti na področju lokalne samouprave v Sloveniji. Za vsako občino smo podali nekaj priporočil, s pomočjo katerih bo lahko v prihodnje delovala bolj odprto.

Občinski parlameter

Za potrebe prikazovanja podatkov delovanja občinskih svetov smo prilagodili orodje Parlameter. Javnost, civilna družba in mediji pogosto nimajo na voljo mehanizmov za reden nadzor nad delom izvoljenih občinskih predstavnikov. Parlameter jim to delo olajša in jih opolnomoči v vlogi nadzornika, občinam pa omogoči večjo transparentnost delovanja.

Orodje je na voljo za spremljanje dogajanja v 4 občinah:

Uporaba izsledkov v zagovorniških kampanjah

Izsledki iz projekta so bili uporabljeni v:

 • poročilu o stanju na najemniškem trgu v Ljubljani;
 • predstavitvi odprtosti in transparentnosti občin Sektorju za nevladne organizacije Ministrstva za javno upravo;
 • predstavitvi orodja Mestni občini Ljubljana in predaji priporočil za povečanje transparentnosti delovanja občinskega sveta,
 • kampanji Glas ljudstva pred lokalnimi volitvami.

Priročnik Transparentna, dostopna in vključujoča občina

Če smo v Lestvici transparentnosti raziskovali, kaj so problemi glede transparentnosti občinskega delovanja, dostopnosti podatkov in vključevanja javnosti v procese odločanja, s priročnikom Transparentna, dostopna in vključujoča občina skušamo občinam s konkretnimi nasveti in priporočili pomagati nasloviti te probleme.

Priročnik vsebuje konkretne nasvete, s katerimi lahko občine izboljšajo svojo transparentnost in poskrbijo za dejavno vključevanje javnosti v delo lokalnih oblasti. Razdeljen je na tri večje sklope: transparentnost, dostopnost, participacijo. Vsak sklop vsebuje obilico konkretnih priporočil, kot tudi primere dobre prakse in gradiva za nadaljnje in bolj poglobljeno branje.

Priročnik je na voljo brezplačno na tej povezavi: djnd.si/prirocnik.

Javni posveti in predstavitve izsledkov in aktivnosti

 • Občinam smo predstavili priporočila za izboljšanje transparentnosti in dostopnosti občinskih spletnih mest.
 • Lestvico transparentnosti smo predstavili na novinarski konferenci v Državnem svetu.
 • Občinskim svetnikom smo predstavili Lestvico transparentnosti, priročnik Transparentna, dostopna in vključujoča občina ter občinski Parlameter.
 • Novinarjem smo na več dogodkih predstavili projekt in prednosti občinskega Parlametra.
 • Hrastniškim občinskim svetnikom in javnosti smo predstavili delovanje Parlametra Hrastnik.
 • Ajdovskim občinskim svetnikom in javnosti smo predstavili delovanje Parlametra Ajdovščina.


Hitri odziv: Twitter Brigade

Trajanje projekta: 15. 7. 2020 do 28. 2. 2021

Višina podpore: 4593,00 EUR

Višina sredstev, ki jih je prejel Danes je nov dan: 3293,00 EUR

Partner: Pod črto

Povezave:

Cilji:

 • okrepiti watchdog zmogljivosti in znanja obeh partnerskih organizacij ter ju vzpostaviti kot pomembna akterja pri nadzoru širjenja dezinformacij,
 • zaprtje deleža uporabniških profilov, ki pripadajo organizirani mreži propagandistov v Sloveniji,
 • ozavestiti ciljne skupine o metodah brigadiranja in načinih boja proti njemu,
 • vzpostaviti bolj kvaliteten, vključujoč, civiliziran in iskren dialog na Twitterju.

Rezultati:

 • analiza in raziskava vzorcev delovanja sumljivih uporabniških profilov na Twitterju,
 • 3 raziskovalni novinarski prispevki.

Aktivnosti:

 • razvoj metodologije,
 • zajem podatkov in analiza podatkov,
 • komunikacijska in osveščevalna kampanja,
 • posredovanje izsledkov na Twitter,
 • priprava in objava raziskovalnega novinarskega prispevka.

Kontaktna oseba: Tadej Štrok (tadej@djnd.si)


Institucionalna podpora

Trajanje: 1. 6. 2021 do 30. 4. 2024

Višina podpore: 90 000,00 EUR

Institucionalna podpora nam bo omogočila izpolnitev Strategije Danes je nov dan 2021–2023, s katero nagovarjamo netransparentnost in nedostopnost občinskih in parlamentarnih podatkov, nevključenost javnosti v procese odločanja in pomanjkanje odgovornosti javnih funkcionarjev pri dajanju političnih obljub, kar bomo reševali z zagotavljanjem mehanizmov za nadzor in vključevanje javnosti. Pomemben vpliv na trenutno stanje ima tudi porast dezinformacij, lažnih novic in spletnih medijskih manipulacij ter neinformiranost javnosti oz. pomanjkanje mehanizmov za detekcijo. V NVO sektorju in medijih, tako v doma kot širše, opažamo pomanjkanje digitalno-tehnološko-komunikacijskega znanja, ki je izjemno pomembno za doseg deležnikov. Da bi se lažje odzivali na izzive okolja, bomo izvedli tudi nekatere aktivnosti na področju organizacijskega razvoja.

Cilji:

 • Z razvojem spletnih orodij ter izobraževanjem NVO in medijev bomo povečali nadzor nad delom odločevalcev.
 • Povečali bomo vključenost javnosti v procese odločanja.
 • Opolnomočili bomo javnost z znanjem, razumevanjem in orodji, potrebnimi za identifikacijo lažnih in zavajajočih informacij ter medijskih manipulacij na spletu.
 • Vzpostavili bomo urejeno, sproščeno in spodbudno delovno okolje za sodelavce in pridobili nove prostovoljce.
 • Vzpostavili bomo sistem dolgoročnega finančnega načrtovanja in zagotovili stabilne finančne pogoje za institucionalno delovanje ter lastne projekte, ki niso financirani iz razpisov.
 • Izboljšali bomo komuniciranje našega učinka ter okrepili prisotnost DJND v medijih.

Rezultati:

 • Izobrazili bomo ≧40 NVO in ≧25 novinarjev, da bodo pri svojem delu uporabljali naša orodja za nadzor nad delom odločevalcev.
 • Vsaj 30 000 posameznikov in posameznic bo preko naših orodij vključenih v procese demokratičnega odločanja in nadzora nad delom odločevalcev (število aktivnih uporabnikov orodij).
 • Vsaj 22 občin bo uporabljalo naša orodja za povečanje transparentnosti in/ali vključenosti občanov v demokratične procese (+10 sklenjenih partnerstev (dogovorov) o vzpostavitvi participativnega proračuna v slovenskih občinah, +8 inštalacij občinskih Parlametrov).
 • Informirali in opolnomočili bomo javnost pri identifikaciji lažnih in zavajajočih informacij ter medijskih manipulacij na spletu z medijskimi pojavljanji, kjer nastopamo kot strokovnjaki na temo lažnih in zavajajočih informacij na spletu (≧15).
 • Povečali bomo sodelovanje z lokalnimi (≧10) in mednarodnimi nevladnimi in civilnodružbenimi organizacijami (≧12).
 • Povečali bomo informiranost o naših aktivnostih (40 % več sledilcev, 50 % več naročnikov na novičnike, 50 % več medijskih pojavljanj).
 • Razvili in uveljavili bomo sistem spremljanja in evalvacije projektov z identifikacijo kazalnikov učinka, ki se bo odrazil v izvedenih zagovorniških kampanjah z izmerjenim učinkom na opolnomočenje skupnosti (≧6) ter implementirano OKR metodologijo za merjenje učinkovitosti doseganja organizacijskih in programskih ciljev (izboljšanje uspešnosti doseganja ciljev v treh letih za 50 %).
 • Naši zaposleni bodo bolj zadovoljni (v interni anketi izkazano izboljšanje za vsaj 50 %).
 • Povečali bomo št. aktivnih prostovoljcev na vsaj 30 (≧10)
 • Zagotovili bomo razpršeno in stabilno financiranje za obdobje (vsaj) 12 mesecev z mesečnim prihodkom iz nerazpisnih sredstev (vsaj 25 % celotnih prihodkov), institucionalnim financiranjem (≧1) in pridobitvijo poslovnih donacij (≧5) ter povečanjem zasebnih donacij za 100 %.
 • Transparentni bomo glede zavodovih dosežkov in porabe (objavljena poročila za vsa 3 leta).

Kontaktna oseba: Jasmina Ploštajner (jasmina@djnd.si)


Partnerski velik projekt: Obljuba dela dolg: (ne)izpolnjevanje političnih obljub

Trajanje projekta: 1. 1. 2021 do 30. 4. 2023

Višina podpore: 97 020,00 EUR

Višina sredstev, ki jih je prejel Danes je nov dan: 48 510,00 EUR

Prijavitelj: Oštro, Center za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji

Partner: Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja

Povezave:

Cilji:

 • okrepitev watchdog vloge zagovorniških NVO, splošne javnosti in novinarjev pri spremljanju realizacije obljub izvoljenih predstavnikov,
 • povečanje politične odgovornosti funkcionarjev in dvig politične kulture,
 • povečanje politične ozaveščenosti državljank in državljanov.

V Sloveniji že tradicionalno vlada veliko nezaupanje v delo politikov, kar je pomemben del krize demokracije. Nezaupanje poganja razočaranje nad politiko, kar v začaranem krogu ohranja šibko politično participacijo državljanov in nizko legitimnost odločevalcev ter vzdržuje nezadovoljstvo.

Tudi volilna udeležba zadnjih 15 let upada. Parlamentarnih volitev se udeležuje približno polovica volivcev, predsedniških in lokalnih manj kot polovica, evropskih pa celo manj kot tretjina. Vse to omogoča pomanjkanje politične odgovornosti na vseh političnih ravneh, tako med političnimi strankami in njihovimi predstavniki kot tudi med zaposlenimi na ministrstvih.

Da bi naslovili krizo politične odgovornosti, smo razvili spletno platformo Obljuba dela dolg, svojevrstno oglasno desko političnih obljub in nenehen opomin politikom, da za svoje besede in dejanja odgovarjajo javnosti.

Obljuba dela dolg ni magična rešitev za probleme, ki se v slovenski politiki kopičijo že desetletja. Želimo pa si, da bi platforma volivcem olajšala spremljanje dela izvoljenih predstavnikov, spodbudila politično in volilno angažiranost javnosti, političnim funkcionarjem pa nastavila ogledalo, v katerem se bo zrcalil njihov trud za uresničevanje ciljev oziroma njegovo pomanjkanje. Obljuba dela dolg naj deluje tudi kot opomin, da javnost podrobno spremlja delo politikov, kar naj jih zaveže k večji politični odgovornosti.

Rezultati:

 • interaktivna spletna platforma Obljuba dela dolg za spremljanje političnih obljub,
 • analize izvajanja političnih obljub,
 • ozaveščanje ciljnih skupin o pomenu nadzora nad delom političnih odločevalcev,
 • ozaveščanje zagovorniških NVO in novinarjev o uporabnosti in metodah za spremljanje uresničevanja političnih obljub,
 • izvedba 3 zagovorniških kampanj v sodelovanju z drugimi NVO.

Aktivnosti:

 • razvoj verodostojne metodologije za spremljanje in analizo uresničevanja političnih obljub,
 • razvoj in lansiranje spletne platforme,
 • redna priprava in objava analiz,
 • javni uredniški sestanki,
 • posvetovanja s ciljnimi uporabniki,
 • izobraževanja za NVO in novinarje,
 • partnerstva z NVO in izvedba zagovorniških kampanj,
 • komunikacijska kampanja pred državnozborskimi volitvami,
 • komunikacijska kampanja ob zaključku projekta z izsledki.

Kontaktna oseba: Jasmina Ploštajner (jasmina@djnd.si)

Poročilo o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih

Platforma Obljuba dela dolg

Ker je izjemno pomembno, da ima analiziranje za sabo verodostojno metodologijo za spremljanje in analizo uresničevanja političnih obljub, smo na skupnih internih delavnicah, ki smo jih izvajali v prvi polovici 2021, najprej pregledali tujo prakso s področja spremljanja političnih obljub. Na ta način so se člani projektne skupine seznanili z različnimi metodami preiskovanja obljub in vizualizacije rezultatov. V začetku aprila smo organizirali tudi pogovor z Glennom Kesslerjem, urednikom platforme za spremljanje političnih obljub ameriškega časnika The Washington post Trump Promise Tracker. V pogovoru smo spoznali metodologijo dela na tej platformi in obsežno razpravljali o potrebnih prilagoditvah metodologije za proporcionalni volilni sistem.

Na podlagi osvojenih znanj iz analize ter izvedenih pogovorov znotraj projektne skupine smo identificirali vprašanja ter oblikovali vprašalnik o potrebah in željah ciljnih skupin, analiza odgovorov in rezultati posvetovanja pa sta skupaj z analizo obstoječih praks služila kot osnova za smernice za razvoj spletne platforme, metodologije in uredniške politike spremljanja obljub. Te je ekipa razvijala v aprilu in maju 2021.

Ključni vprašanji pri razvoju metodologije za spremljanje obljub sta bili katere obljube bomo spremljali in katere ocene bomo podeljevali. Zaradi proporcionalnega volilnega sistema, ki stranke sili v sklepanje koalicij in kompromisov ter otežuje izvedbo programov posameznih strank v celoti, smo se odločili za spremljanje obljub, ki so se jim zavezale vse koalicijske stranke v koalicijski pogodbi. Izbrali smo le tiste zaveze, ki so dovolj določne, da je njihovo izvajanje mogoče preveriti na podlagi objektivnih in vnaprej določenih kriterijev. Pri določitvi sistema ocen smo se oprli na izkušnje podobnih platform iz tujine. Končni stanji obljub sta lahko “izpolnjena” ali “prelomljena”. V vmesnem času so obljube lahko tudi “nedotaknjene”, “zastale” ali “v izvajanju”. Na podlagi praks iz tujine smo se odločili tudi, da ne bomo izdelali grafičnega prikaza deleža obljub, ki jih je vlada izpolnila, saj se obljube razlikujejo po zahtevnosti, pomembnosti in vplivu na življenje prebivalcev in bi bil tak prikaz lahko zavajajoč. Prikaz deleža izpolnjenih obljub bi tako zahteval uteževanje obljub po njihovi pomembnosti, kar pa bi po naši oceni v projekt vneslo preveč subjektivnosti.

Začeli smo s sledenjem obljub 14. slovenski vladi, nadaljujemo pa s sledenjem obljub 15. slovenski vladi.

Javni uredniški sestanki

Izvedli smo že dva javna uredniška sestanka. Na prvem smo javnosti predstavili način dela in s poslušalci razpravljali o tem, kdaj izjava politika postane obljuba volivcem. Prejeli smo tudi nekaj predlogov za izboljšavo platforme. Na drugem uredniškem sestanku smo predstavljali že vzpostavljeno platformo in se pogovarjali o pomembnosti spremljanja političnih obljub.

Posvetovanje s ciljnimi uporabniki

Redno izvajamo posvetovanja s ciljnimi uporabniki. Ob začetku projekta smo izvedli posvetovanje glede potreb potencialnih uporabnikov platforme, pred parlamentarnimi volitvami nas je zanimalo, kakšne informacije bi lahko služile bolj informiranim odločitvam na volitvah, ob sklenitvi nove koalicijske pogodbe in pripravami na nov vladni mandat pa nas je zanimalo, katerim obljubam naj sledimo v naslednjih letih.

Izobraževanja za NVO in zagovorništvo

Tekom projekta smo izvedli eno izobraževanje za NVO (Inštitut za študije stanovanj in prostora). Na ta način smo NVO opremili z novimi znanji, jim predstavili platformo za nadaljnjo rabo ter jih opremili z dokazi za prihodnje zagovorniške akcije. Izvedli smo tudi eno zagovorniško kampanjo (skupaj s platformo Najemniški SOS). V okviru informacijsko-zagovorniške kampanje so člani Najemniškega SOS-a izsledke s platforme uporabili za informiranje mimoidočih na stojnici pred Fakulteto za družbene vede, kjer so najemnike ozaveščali o njihovih pravicah in stanju stanovanjske politike. Izsledke so prav tako uporabili v družbenomedjskih objavah, s katerimi so pridobivali interesente za najemniška srečanja in oblikovanje najemniškega sindikata.

Analiza mandata 2020–2022

Na podlagi zbranih mnenj, ki smo jih pridobili v okviru posvetovanja s ciljnimi uporabniki, smo pred državnozborskimi volitvami aprila 2022 pripravili analizo stanja vseh preteklih političnih obljub. Janševa vlada je v dvoletnem mandatu izpolnila le 17 od 51 zavez iz koalicijske pogodbe, kar 31 pa jih je delno ali v celoti prelomila. A ker je gola statistika lahko zavajajoča, saj se ukrepi med seboj razlikujejo po učinkih, kakovosti in težavnosti izvedbe, smo rezultate koalicije predstavili v poglobljeni analizi. Cilj analize je bil povečati ozaveščenost javnosti o stanju politične (ne)odgovornosti v Sloveniji in javnosti omogočili bolj informirano in s podatki podprto odločitev na volitvah. Posredno smo z analizo izvajali tudi pritisk na politike za izboljšanje njihove politične odgovornosti.

Analiza je na voljo tukaj.

Redno obveščanje zainteresirane javnosti o stanju obljub

Vse analizirane obljube redno objavljamo tudi na našem Facebook in Twitter profilu. Vzpostavili smo dva tipa novičnika: poglobljeni mesečni pregled in dvotedensko posodobitev novic (digest). Na ta način ciljne javnosti redno seznanjamo s potekom projektnih aktivnosti, analizami političnih obljub in obstojem spletne platforme, obenem pa jim ponujamo še dodatno možnost spremljanja uresničevanja političnih obljub (poleg obiskovanja spletnega mesta in spremljanja naših družbenih omrežij).


Partnerski mali projekt: Najemniški blok – za pravico do varnega najema

Trajanje projekta: 15. 2. 2022 do 14. 2. 2023

Višina podpore: 20 000,00 EUR

Višina sredstev, ki jih je prejel Danes je nov dan: 2760,00 EUR

Prijavitelj: Inštitut za študije stanovanj in prostora

Partnerji:

Cilji:

 • izboljšati položaj najemnikov zasebnih stanovanj in okrepiti naslavljanje njihovega položaja s strani občine Ljubljana.

Najemniki so v Sloveniji prepuščeni sami sebi, saj država trga ne regulira. Cene so previsoke, stanovanja pogosto nekakovostna ali povsem neprimerna, bivanje pa negotovo in nepredvidljivo. Ozaveščanja o najemniških pravicah tako rekoč ni, situacija pa je iz leta v leto slabša.

V okviru projekta Najemniški blok – za pravico do varnega najema krepimo delo, ki smo ga začeli v sklopu platforme Najemniški SOS. Z organiziranjem in izgradnjo najemniške skupnosti, ki bo temeljila na solidarnosti, podpori in kolektivni moči, bomo nadaljevali s krepitvijo položaja najemnic in najemnikov, še vedno pa jih podpiramo tudi s svetovanjem in zbiranjem zgodb. Na terenu izvajamo najrazličnejše akcije in kampanje, s katerimi gradimo kolektivno moč prek informiranja o pravicah, povezovanja in vključevanja v zagovorniške aktivnosti. Hkrati naslavljamo tudi različne javne institucije in tako skušamo doseči sistemske spremembe.

Rezultati:

 • mobilizacija najemnikov za sodelovanje v projektnih aktivnostih,
 • večje zavedanje županskih kandidatov o problematiki in konkretne politične zaveze za reševanje problematike,
 • večja ozaveščenost javnosti o problematiki,
 • občina bo financirala posebno pisarno za podporo najemnikom v Ljubljani v letu 2023,
 • okrepljena zagovorniška sposobnost nevladnih organizacij.

Aktivnosti:

 • pridobivanje udeležencev za vključevanje v projekt,
 • srečanja z najemniki,
 • poročilo o stanju na najemnem trgu,
 • zagovorniška kampanja v času lokalnih volitev v Ljubljani,
 • osveščevalne in promocijske aktivnosti.

Kontaktna oseba: Jasmina Ploštajner (jasmina@djnd.si)


Partnerski hitri odziv: Pravna mreža za varstvo demokracije

Trajanje projekta: 15. 2. do 15. 7. 2021

Višina podpore: 4988,00 EUR

Višina sredstev, ki jih je prejel Danes je nov dan: 1088,00 EUR

Prijavitelj: PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja

Partnerji:

Povezave:

Cilji:

 • pravna pomoč v postopkih zaradi nenasilnega zavzemanja za odprto in demokratično družbo,
 • pravna in civilno-družbena kritika vladnih ukrepov, katerih namen je prestrašit, izmučiti in utišati kritike,
 • združevanje civilnodružbenih in odvetniških strokovnjakov na področju pravnega varstva človekovih pravici in demokracije.

Rezultati:

 • več kot 250 prošenj za pravno pomoč, več kot 15 posameznikov smo tudi povezali z odvetniki,
 • informirana javnost o pooblastilih policije ob različnih dogodkih povezanih z demokratičnim, nenasilnim, javnim udejstvovanjem,
 • pravna mnenja glede pravnih sredstev za povrnitev glob, izrečenih na podlagi neveljavnih predpisov za preprečevanje širjenja epidemije,
 • preverjanje skladnosti posameznih ukrepov ali ravnanj oblasti povezanih z nenasilnim javnim udejstvovanjem posameznikov ali organizacij,
 • na Ustavno sodišče smo vložili pobudo za presojo ustavnosti prepovedi shodov in protestov,
 • zagotovljena trajnost delovanja mreže.

Aktivnosti:

 • vzpostavitev mreže odvetnikov,
 • nudenje pravne pomoči,
 • priprava materialov za informiranje,
 • promocija pravne mreže,
 • vzpostavitev sistema za sprejemanje donacij,
 • kampanja za zbiranje donacij.

Kontaktna oseba: Maja Cimerman (maja@djnd.si)