Podpora sklada Active Citizen Fund v Sloveniji

Program Active Citizens Fund v Sloveniji je namenjen krepitvi nevladnih organizacij, spodbujanju aktivnega državljanstva in opolnomočenju ranljivih skupin, program pa poseben poudarek namenja tudi dolgoročnemu trajnostnemu razvoju in krepitvi nevladnega sektorja. Sklad je financiran s strani Norveškega in EGP finančnega mehanizma 2014–2021.

Sredstva sklada so razdeljena v okviru javnih razpisov, na katerih je bil inštitut Danes je nov dan uspešen 5-krat. Kot prijavitelji smo pridobili sredstva za velik projekt, hitri odziv in institucionalno podporo, kot partnerji pa še dodaten velik projekt in hitri odziv.


Velik projekt: Tvoja občina: odprta in transparentna lokalna uprava

Trajanje projekta: 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022
Višina podpore: 118 500,00 EUR
Višina sredstev, ki jih je prejel Danes je nov dan: 74 830,00 EUR

Partnerji:

Cilji projekta:

 • okrepitev watchdog vloge NVO, medijev in neodvisnih novinarjev ter splošne javnosti,
 • krepitev zagovorniške vloge NVO,
 • izboljšanje transparentnosti in odprtosti lokalne samouprave,
 • povečanje participacije občanov in občank v lokalni demokraciji.

Rezultati:

 • izdelava primerjalne analize transparentnosti slovenskih občin,
 • priprava priporočil občinam za večjo transaprentnost,
 • prilagoditev Parlametra za občinske svete in inštalacija občinskega Parlametra v 4 testnih občinah,
 • izvedena izobraževanja za NVO in novinarje,
 • izvedene zagovorniške kampanje.

Aktivnosti:

 • razvoj metodologije rangiranja odprtosti in transparentnosti občin,
 • priprava in komunikacija Lestvice transparentnosti slovenskih občin,
 • vzpostavitev 4 pilotnih občinskih Parlametrov in njihovo upravljanje ter raba z lokalnimi partnerji,
 • komunikacijska in osveščevalna medijska kampanja,
 • partnerstva z lokalnimi NVO in mediji v zagovorniških kampanjah,
 • javni posveti,
 • priprava in diseminacija priročnika Odprta, transparentna in vključujoča občina.

Hitri odziv: Twitter Brigade

Trajanje projekta: 15. 7. 2020 do 28. 2. 2021
Višina podpore: 4593,00 EUR
Višina sredstev, ki jih je prejel Danes je nov dan: 3293,00 EUR

Partner: Pod črto

Povezave:

Cilji:

 • okrepiti watchdog zmogljivosti in znanja obeh partnerskih organizacij ter ju vzpostaviti kot pomembna akterja pri nadzoru širjenja dezinformacij,
 • zaprtje deleža uporabniških profilov, ki pripadajo organizirani mreži propagandistov v Sloveniji,
 • ozavestiti ciljne skupine o metodah brigadiranja in načinih boja proti njemu,
 • vzpostaviti bolj kvaliteten, vključujoč, civiliziran in iskren dialog na Twitterju.

Rezultati:

 • analiza in raziskava vzorcev delovanja sumljivih uporabniških profilov na Twitterju,
 • 3 raziskovalni novinarski prispevki.

Aktivnosti:

 • razvoj metodologije,
 • zajem podatkov in analiza podatkov,
 • komunikacijska in osveščevalna kampanja,
 • posredovanje izsledkov na Twitter,
 • priprava in objava raziskovalnega novinarskega prispevka.

Institucionalna podpora

Trajanje: 1. 6. 2021 do 30. 4. 2024
Višina podpore: 90 000,00 EUR

Institucionalna podpora nam bo omogočila izpolnitev Strategije Danes je nov dan 2021–2023, S katero nagovarjamo netransparentnost in nedostopnost občinskih in parlamentarnih podatkov, nevključenost javnosti v procese odločanja in pomanjkanje odgovornosti javnih funkcionarjev pri dajanju političnih obljub, kar bomo reševali z zagotavljanjem mehanizmov za nadzor in vključevanje javnosti. Pomemben vpliv na trenutno stanje ima tudi porast dezinformacij, lažnih novic in spletnih medijskih manipulacij ter neinformiranost javnosti oz. pomanjkanje mehanizmov za detekcijo. V NVO sektorju in medijih, tako v doma kot širše, opažamo pomanjkanje digitalno-tehnološko-komunikacijskega znanja, ki je izjemno pomembno za doseg deležnikov. Da bi se lažje odzivali na izzive okolja, bomo izvedli tudi nekatere aktivnosti na področju organizacijskega razvoja.

Cilji:

 • Z razvojem spletnih orodij ter izobraževanjem NVO in medijev bomo povečali nadzor nad delom odločevalcev.
 • Povečali bomo vključenost javnosti v procese odločanja.
 • Opolnomočili bomo javnost z znanjem, razumevanjem in orodji, potrebnimi za identifikacijo lažnih in zavajajočih informacij ter medijskih manipulacij na spletu.
 • Vzpostavili bomo urejeno, sproščeno in spodbudno delovno okolje za sodelavce in pridobili nove prostovoljce.
 • Vzpostavili bomo sistem dolgoročnega finančnega načrtovanja in zagotovili stabilne finančne pogoje za institucionalno delovanje ter lastne projekte, ki niso financirani iz razpisov.
 • Izboljšali bomo komuniciranje našega učinka ter okrepili prisotnost DJND v medijih.

Rezultati:

 • Izobrazili bomo ≧40 NVO in ≧25 novinarjev, da bodo pri svojem delu uporabljali naša orodja za nadzor nad delom odločevalcev.
 • Vsaj 30 000 posameznikov in posameznic bo preko naših orodij vključenih v procese demokratičnega odločanja in nadzora nad delom odločevalcev (število aktivnih uporabnikov orodij).
 • Vsaj 22 občin bo uporabljalo naša orodja za povečanje transparentnosti in/ali vključenosti občanov v demokratične procese (+10 sklenjenih partnerstev (dogovorov) o vzpostavitvi participativnega proračuna v slovenskih občinah, +8 inštalacij občinskih Parlametrov).
 • Informirali in opolnomočili bomo javnost pri identifikaciji lažnih in zavajajočih informacij ter medijskih manipulacij na spletu z medijskimi pojavljanji, kjer nastopamo kot strokovnjaki na temo lažnih in zavajajočih informacij na spletu (≧15).
 • Povečali bomo sodelovanje z lokalnimi (≧10) in mednarodnimi nevladnimi in civilnodružbenimi organizacijami (≧12).
 • Povečali bomo informiranost o naših aktivnostih (40 % več sledilcev, 50 % več naročnikov na novičnike, 50 % več medijskih pojavljanj).
 • Razvili in uveljavili bomo sistem spremljanja in evalvacije projektov z identifikacijo kazalnikov učinka, ki se bo odrazil v izvedenih zagovorniških kampanjah z izmerjenim učinkom na opolnomočenje skupnosti (≧6) ter implementirano OKR metodologijo za merjenje učinkovitosti doseganja organizacijskih in programskih ciljev (izboljšanje uspešnosti doseganja ciljev v treh letih za 50 %).
 • Naši zaposleni bodo bolj zadovoljni (v interni anketi izkazano izboljšanje za vsaj 50 %).
 • Povečali bomo št. aktivnih prostovoljcev na vsaj 30 (≧10)
 • Zagotovili bomo razpršeno in stabilno financiranje za obdobje (vsaj) 12 mesecev z mesečnim prihodkom iz nerazpisnih sredstev (vsaj 25 % celotnih prihodkov), institucionalnim financiranjem (≧1) in pridobitvijo poslovnih donacij (≧5) ter povečanjem zasebnih donacij za 100 %.
 • Transparentni bomo glede zavodovih dosežkov in porabe (objavljena poročila za vsa 3 leta).

Partnerski velik projekt: Obljuba dela dolg: (ne)izpolnjevanje političnih obljub

Trajanje projekta: 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022
Višina podpore: 97 020,00 EUR
Višina sredstev, ki jih je prejel Danes je nov dan: 48 510,00 EUR

Prijavitelj: Oštro, Center za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji
Partner: Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja

Povezave:

Cilji:

 • okrepitev watchdog vloge zagovorniških NVO, splošne javnosti in novinarjev pri spremljanju realizacije obljub izvoljenih predstavnikov,
 • povečanje politične odgovornosti funkcionarjev in dvig politične kulture,
 • povečanje politične ozaveščenosti državljank in državljanov.

Rezultati:

 • interaktivna spletna platforma Obljuba dela dolg za spremljanje političnih obljub,
 • analize izvajanja političnih obljub,
 • ozaveščanje ciljnih skupin o pomenu nadzora nad delom političnih odločevalcev,
 • ozaveščanje zagovorniških NVO in novinarjev o uporabnosti in metodah za spremljanje uresničevanja političnih obljub,
 • izvedba 3 zagovorniških kampanj v sodelovanju z drugimi NVO.

Aktivnosti:

 • razvoj verodostojne metodologije za spremljanje in analizo uresničevanja političnih obljub,
 • razvoj in lansiranje spletne platforme,
 • redna priprava in objava analiz,
 • javni uredniški sestanki,
 • posvetovanja s ciljnimi uporabniki,
 • izobraževanja za NVO in novinarje,
 • partnerstva z NVO in izvedba zagovorniških kampanj,
 • komunikacijska kampanja pred državnozborskimi volitvami,
 • komunikacijska kampanja ob zaključku projekta z izsledki.

Partnerski hitri odziv: Pravna mreža za varstvo demokracije

Trajanje projekta: 15. 2. do 15. 7. 2021
Višina podpore: 4988,00 EUR
Višina sredstev, ki jih je prejel Danes je nov dan: 1088,00 EUR

Prijavitelj: PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja

Partnerji:

Povezave:

Cilji:

 • pravna pomoč v postopkih zaradi nenasilnega zavzemanja za odprto in demokratično družbo,
 • pravna in civilno-družbena kritika vladnih ukrepov, katerih namen je prestrašit, izmučiti in utišati kritike,
 • združevanje civilnodružbenih in odvetniških strokovnjakov na področju pravnega varstva človekovih pravici in demokracije.

Rezultati:

 • več kot 250 prošenj za pravno pomoč, več kot 15 posameznikov smo tudi povezali z odvetniki,
 • informirana javnost o pooblastilih policije ob različnih dogodkih povezanih z demokratičnim, nenasilnim, javnim udejstvovanjem,
 • pravna mnenja glede pravnih sredstev za povrnitev glob, izrečenih na podlagi neveljavnih predpisov za preprečevanje širjenja epidemije,
 • preverjanje skladnosti posameznih ukrepov ali ravnanj oblasti povezanih z nenasilnim javnim udejstvovanjem posameznikov ali organizacij,
 • na Ustavno sodišče smo vložili pobudo za presojo ustavnosti prepovedi shodov in protestov,
 • zagotovljena trajnost delovanja mreže.

Aktivnosti:

 • vzpostavitev mreže odvetnikov,
 • nudenje pravne pomoči,
 • priprava materialov za informiranje,
 • promocija pravne mreže,
 • vzpostavitev sistema za sprejemanje donacij,
 • kampanja za zbiranje donacij.